Aktualności


Opole, 20.07.2016 r.

W związku z realizacją projektu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, Learn Power Group Sp. z o.o. informuje o wyborze usługodawców wyłonionych w ramach prowadzonego postępowania, którym zlecona zostanie realizacja zadań: 

Wykonanie aplikacji mobilnej “Odpowiedzialny Kierowca” zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2_2016_CSR_LP z dnia 11 lipca 2016.

 

Opole, 11 lipca 2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2_2016_CSR_LP

Learn Power Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Powstańców Śląskich 16/2, kod pocztowy 45-087, NIP: 7543033036 jako realizator projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, zaprasza do składania ofert na wykonanie aplikacji mobilnej dla systemu operacyjnego Android.

 

Opole, 20.06.2016 r.

W związku z realizacją projektu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, Learn Power Group Sp. z o.o. informuje o wyborzeusługodawców wyłonionych w ramach prowadzonego postępowania, którym zlecona zostanie realizacja zadań:

Zapytanie ofertowe nr 1_2016_CSR_LP

Firma Learn Power Group Sp. z o.o. rozpoczęła realizację działań związanych z wdrożeniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, na które uzyskała wsparcie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

W związku z realizacją projektu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, Learn Power Group Sp. z o.o. poszukuje wykonawców, którzy podejmą się realizacji usług doradczych zgodnie ze specyfikacją podaną poniżej:

Opole, 8 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1_2016_CSR_LP

Learn Power Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Powstańców Śląskich 16/2, kod pocztowy 45-087, NIP: 7543033036 jako realizator projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, zaprasza do składania ofert na usługi doradcze w zakresie CSR.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są działania doradcze wymienione poniżej. Oferta przedłożona zamawiającemu powinna obejmować wszystkie wymienione działania.

Usługi doradcze

1. Usługa doradcza w zakresie aktualizacji strategii wdrażania CSR w firmie Learn Power Group Sp. z o.o.

2. Wsparcie doradcze w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy w otoczeniu biznesowym firmy Learn Power Group Sp. z o.o. poprzez wdrożenie programu “Odpowiedzialna Flota” - opracowanie wytycznych dla 20 podmiotów

3. Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia kodeksu postępowania etycznego w firmie Learn Power Group Sp. z o.o.

4. Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia programu elastycznego zatrudnienia w firmie Learn Power Group Sp. z o.o.

5. Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia programu wolontariatu pracowniczego w firmie Learn Power Group Sp. z o.o.

6. Usługa doradcza w zakresie przygotowania Learn Power Group Sp. z o.o. do przystąpienia do inicjatywy Karta Różnorodności

II. Wymagania formalne i wytyczne dla oferentów oraz sposób przygotowania oferty

 1. Oferta musi mieć charakter pisemny i być sporządzona w języku polskim.

 2. Oferta powinna być dostarczona przez Oferenta na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym (w formie papierowej lub elektronicznej na e-mail), której wzór

  stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.

 3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

  czynności, jeżeli ustawy lub wymagania dokumentacji konkursowej PARP nakładają

  obowiązek posiadania takich uprawnień.

 4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

  wykonanie zamówienia.

 
 1. Wykonawca nie należy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 2. Oferta powinna zawierać ceny za poszczególne usługi wymienione w niniejszym zapytaniu oraz wartość łączną zaoferowanych usług doradczych.

III. Wymagania dodatkowe

Wymagane min. 3 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów o charakterze proekologicznym.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

  1. a)  Usługa nr 1: do 30.09.2016 r.

  2. b)  Usługa nr 2: do 31.07.2016 r.

  3. c)  Usługa nr 3: do 30.08.2016 r.

  4. d)  Usługa nr 4: do 30.08.2016 r.

  5. e)  Usługa nr 5: do 30.08.2016 r.

  6. f)  Usługa nr 6: do 30.09.2016 r.

 2. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba firmy Learn Power Group Sp. z o.o., 45-087 Opole, ul. Powstańców Śląskich 16/2 oraz siedziby klientów firmy (w przypadku usługi doradczej nr 2)

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Wyboru ofert dokonuje komisja w 3 osobowym składzie: Prezes Zarządu Learn Power Group Sp. z o.o., Koordynator Projektu, pracownik Learn Power Group Sp. z o.o.

 2. Ocenie merytorycznej będą podlegały wyłącznie kompletne formularze ofertowe wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

 3. Oferty niekompletne, bez załączników, zawierające braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 4. W związku z odrzuceniem oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Learn Power Group Sp. z o.o.

 5. Kryteria wyboru ofert są następujące:

  1. a)  weryfikacja formalna oferty, jak kompletność i zgodność z zapytaniem ofertowym

  2. b)  cena usługi - nie wyższa niż założona w budżecie projektu

  3. c)  przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oraz oceną wymagań dodatkowych zawartych w zapytaniu, gdzie wagi poszczególnych elementów przedstawiają się następująco: cena: 70 pkt., spełnienie wymagań dodatkowych - 30 pkt.

  Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
  Ocena dokonana przez komisj
  ę ma charakter ostateczny.

6. Oferta, które otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie oceniona jako najkorzystniejsza i z tym Oferentem Zamawiający podpisze umowę.

VI. Miejsce oraz termin składania oferty

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@learnpower.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres siedziby firmy.

2. Oferty powinny zostać złożone najpóźniej do dnia 15.06.2016 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie, będą odrzucone.

VII. Uwagi

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Oferenci ponoszą koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem ofert.

VIII. Załączniki

 1. Formularz Oferty

 2. Oświadczenie o braku powiązań 

« < 1 2 3 4 5 6 7 > »