Opole, 23 sierpnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 7_2016_CSR_LP

 Learn Power Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Powstańców Śląskich 16/2, kod pocztowy 45-087, NIP: 7543033036 jako realizator projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, zaprasza do składania ofert na projekt i wykonanie brandingu/reklamy na naczepie ciągnika siodłowego.

I. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i brandingu/reklamy na naczepie ciągnika siodłowego o wymiarach 13,2 m x 2,6 m wraz z przygotowaniem powierzchni naczepy wykonania w/w prac (drobne poprawki konserwacyjne).

 

Wymiary naczepy:

- boczne ściany - 2 szt. o wymiarach 2 595 mm x 13 210 mm; 

- przednia ściana 1 szt.  2 250 mm x 2 595 mm;

 • drzwi dwuskrzydłowe,  jedno skrzydło 2535 mm x 1118 mm, drugie skrzydło 2535 mm x 1119 mm.

 

Wymagania:

 • reklama wykonana na zadrukowanej folii samoprzylepnej lub zadrukowanym bannerze reklamowym zamocowanym na naczepie za pomocą nitów lub kątowników
 • projekt, produkcja, montaż reklamy należą do Wykonawcy

 

Powyższe wymiary są wymiarami ścian przeznaczonymi do zamocowania reklamy z późniejszymi wycięciami, wcięciami, np. na zawiasy, rygle.

 

Projekt obrandowania będzie zawierał logotyp programu “Odpowiedzialna Flota” oraz informacje przekazane przez Zamawiającego.

Projekt graficzny musi zawierać logotypy Swiss Contribution oraz PARP i spełniać wymogi odnośnie oznakowania projektów zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.programszwajcarski.gov.pl, zakładka Dokumenty, podzakładka “Wytyczne ws. Informacji i promocji”.

 

Przed produkcją reklamy i jej zamieszczeniem na nośniku (naczepie) projekt musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

 

II. Wymagania formalne i wytyczne dla oferentów oraz sposób przygotowania oferty

 

 1. Oferta musi mieć charakter pisemny i być sporządzona w języku polskim. 
 2. Oferta powinna być dostarczona przez Oferenta na wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym (w formie papierowej lub elektronicznej na e-mail), której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.
 3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy lub wymagania dokumentacji konkursowej PARP nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Wykonawca nie należy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania 
  o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Oferta powinna zawierać ceny za poszczególne usługi wymienione w niniejszym zapytaniu oraz wartość łączną zaoferowanych usług doradczych. 

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20.09.2016

 

IV. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 1. Wyboru ofert dokonuje komisja w 3 osobowym składzie: Prezes Zarządu Learn Power Group Sp. z o.o., Koordynator Projektu, pracownik Learn Power Group Sp. z o.o.
 2. Ocenie merytorycznej będą podlegały wyłącznie kompletne formularze ofertowe wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Oferty niekompletne, bez załączników, zawierające braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. W związku z odrzuceniem oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Learn Power Group Sp. z o.o.
 5. Kryteria wyboru ofert są następujące:
 1. weryfikacja formalna oferty, jak kompletność i zgodność z zapytaniem ofertowym
 2. cena usługi - nie wyższa niż założona w budżecie projektu
 3. przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny - 100%.

Ocena dokonana przez komisję ma charakter ostateczny.

 1. Oferta, które otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie oceniona jako najkorzystniejsza i z tym Oferentem Zamawiający podpisze umowę.

 

V. Miejsce oraz termin składania oferty 

 

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@learnpower.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres siedziby firmy.
 2. Oferty powinny zostać złożone najpóźniej do dnia 30.08.2016 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie, będą odrzucone.

 

VI. Uwagi 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Oferenci ponoszą koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem ofert.

 

VII. Załączniki

 

 1. Formularz Oferty
 2. Oświadczenie o braku powiązańZałącznik nr 1

 

miejscowość, dnia

Pieczątka firmowa Oferenta

 

 

OFERTA

 

My, niżej podpisani, 

 

 

 

działając w imieniu i na rzecz __________________________________________________________________________

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7_2016_CSR_LP z dn. 23 sierpnia 2016 r. w ramach projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy składamy niniejszą ofertę.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i spełniamy warunki wymagane od Oferentów i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Ponadto oświadczamy, że:

 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
 • nie należymy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zobowiązujemy się do:

 • realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr 7_2016_CSR_LP z dn. 23 sierpnia 2016 r. 
 • realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją wymienioną w zapytaniu ofertowym nr 7_2016_CSR_LP z dn. 23 sierpnia 2016 r. pkt I. Przedmiot zamówienia,
 • utrzymania cen na dostarczaną usługę zgodnie z niniejszą ofertą - termin ważności naszej oferty to 30 dni od momentu złożenia.

 

 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem ofertowymza cenę 

 

……………… zł netto, (słownie złotych: ………………………………… złotych netto).

 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość i data)

 

 

 

.................................................................

(podpis Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań

 

 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 23 sierpnia 2016 r. dotyczące projektu  i wykonania brandingu/reklamy na naczepie ciągnika siodłowego dla Learn Power Group Sp. z o.o. na potrzeby projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy oświadczam, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy Learn Power Group Sp. z o.o., osobami upoważnionymi przez spółkę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu spółki czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty, 

 

………………………………………………… (wpisać nazwę wykonawcy). 

 

W szczególności:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość i data)

 

 

 

.................................................................

(podpis Oferenta)